13 Aralık 2012 Perşembe

6 SİGMA

ALTI SİGMA
Sigma ( σ ), Yunan alfabesinin 18. harfidir. "Sigma" kelimesi bir sürecin bütünündeki ortalama değeri ifade eder. Büyük harf sigma genellikle toplam  simgesi olarak  (å )  ünlüdür. Küçük harf olarak da  (s ) özellikle istatistikte ve istatistiksel süreç kontrolünde çok önemli bir ölçüt olan, standart sapmanın  simgesidir.

Altı sigma  aslında, sıfır kusur  stratejisinin  ulaşılabilir bir hedef olarak yaşama geçirilebilmesinde yararlanılan  bir istatistiksel yönetim(kontrol) düzeneğidir. Altı Sigma'nın kalite sistemi içindeki anlamı ise, müşteri istekleri doğrultusunda sürekli olarak en kaliteli hizmeti verebilmektir.

Başka bir tanıma göre Altı Sigma, yapılan işin başarısını sağlamak ve arttırmak için kullanılan geniş ve esnek bir sistemdir. Toplanan verilerin analizi yapılarak işletmelerdeki sürecin geliştirilmesine yarayan sistem, öncelikle müşteri odaklıdır. Müşteri memnuniyeti, karlılık ve rekabet gücünü arttırmak için ise şirket kültürünün değiştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Altı Sigma yönteminin başarısı, tasarım, ölçme, analiz ve kontrol süreçlerinin ürün veya hizmet ortaya çıktıktan sonra değil, tüm süreç içinden uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Altı Sigma sadece teknik bir program değil, bir yönetim programıdır. Diğer bir deyişle Altı Sigma, bir işletme ve yönetim stratejisidir.

Altı Sigma çalışmalarında, toplanan bilgiler sayısal değerler ile ifade edilir. Ortaya çıkan bu sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilir. Sigma değeri, hatanın ne sıklıkla meydana geldiğini göstermektedir. Sigma sayısının 6'ya doğru artması ise, hataların azalması anlamına gelmektedir. Hedef, sayısal değer olarak ifade edildiğinde, milyonda 3.4 hata ortalamasını yakalamaktır. Bu da ancak sınırlı sayıda firmanın veya sürecin ulaşabileceği bir hedeftir. Aşağıda Tablo 1.1'de 1'den 6 Sigma’ya kadar belirlenen hata oranları ana hatlarıyla verilmiştir.

Tablo 1.1  Sigma Değeri

Sigma Süreç kapasitesi
Milyon fırsattaki hata miktarı
6 Sigma
3.4
5 Sigma
233
4 Sigma
6.210
3 Sigma
66.807
2 Sigma
308.537
1 Sigma
690.000

 Kaynak : Pande, Peter.  a.g.e. s.10

Süreçlerin sigma düzeyi Altı seviyesine yükseldikçe, ürün kalitesi artar ve maliyetler azalır. Bunun neticesinde de, artan ürün kalitesi müşteriyi daha fazla memnun eder.
Farklı çalışma alanlarında Altı Sigma için çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bunlara ilişkin birkaç örnek aşağıda  verilmektedir:
- Altı Sigma, bir işletmenin bütünsel olarak iyileştirilmesi ve yenilenmesi programının adıdır .
- Ürün ve süreçlerin optimalleştirilmesine yönelik  istatistiksel ve mühendislik yönü   baskın olan bir yöntemdir.        
 -Altı Sigma, her ürün, her süreç ve her dönüştürme eyleminin  neredeyse  hatasız    olarak yapılabilmesine  uygun bir programdır .
 - Müşteri gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasıdır.
 - İşletmenin müşteri memnuniyetini yükseltme, karlılık ve yararlılığı  güvenceye almayı amaçlayan bir  kültür dönüşümüdür.
- Altı Sigma, İşletme başarısını sağlamaya, sürdürmeye ve yükseltmeye yönelik kapsamlı ve esnek bir sistemdir.
- Uygulanma amacı; müşteri  gereksinimlerinin  önemsenmesi, ve tam olarak karşılanmasıdır.
- Metodolojisi olguların, verilerin ve istatistiksel analizin disiplinli bir şekilde kullanılması, her tür uygulamanın büyük bir  özenle gerçekleştirilmesidir.
- Altı Sigma,  oldukça sıkı bir çalışma  ve olağanüstü dikkat/özen gerektiren uzun soluklu stratejik bir inisiyatiftir.
- Altı sigma, öncelikle değişkenlik, işlem süreleri  ve yararlılık derecesi faktörlerine yönelik iyileştirmelere uygun, projeye dayanan, son derece sonuç odaklı, sistemli(sistematik) bir  metodolojidir.
- Altı sigma, ciddi ve  ayakları yere basan yönetim kadrosu ile öğrenen organizasyon  özelliğine sahip işletmelerde  başarıya götüren bir sistemdir. 

1.2  Amaç ve Araçları
Altı Sigma Metodolojisinde de amaç, süreçlerimizde sıfır hata oranlarına yani mükemmellik modeline ulaşmaktır. Altı Sigma metodolojisi, mükemmellik modeli için, neler yapmamız gerektiğinden çok, nasıl yapabileceğimizin yöntemlerini tarif etmekte, bu amaçla istatistik tekniklerini,  kolay ve uygulanabilir araçlar olarak süreç iyileştirmelerinde kullanmaktadır.
Altı sigma ile varılmak istenen temel hedef :  Müşteri isteklerini  koşulsuz ve kısıtsız olarak sağlayarak müşteri mutluluğunu ve  pazar payını olabildiğince yükseltmektir.

 Bunun için  başarılması gerekenler ise;
·          Kalite beklentilerini tam olarak ve ilk seferde karşılamak,
·          İstenen kaliteyi uygun fiyatla/maliyetle  sunabilmek,
·         İstenen kaliteyi uygun fiyatlarla tam zamanında sunabilmektir.

Bunların sağlanabilmesi öncelikle kalitesizlik maliyetlerinden ve kapasite/ zaman  kayıplarından kurtulmayı gerektirir. Yani ilk seferde doğru yapmak, planlı ve hızlı çalışabilmek, süreçlerde en kısa yolu oluşturacak iyileştirmeleri sağlayabilmek gerekiyor. Bu nedenle altı sigma  yaklaşımında hedeflenen iyileştirme çabası:
·         Değişkenliği olabildiğinde küçültebilmek,
·         İşlem sürelerini olabildiğince kısaltmak,
·         Maliyetlerde olabildiğince  küçülme sağlayabilmek  olarak belirginleşmektedir.

1.3. Altı Sigma Organizasyonu'nun Tanımlanması
Bir Altı Sigma organizasyonu; günlük yönetim faaliyetlerinde Altı Sigma araçlarını kullanan, süreç performansında ve müşteri memnuniyetinde gelişme gösteren firma olarak tanımlanmaktadır.
İki sigma seviyesindeki kuruluşlarda toplam hasılatın ortalamada %35'i kalitesizlik maliyeti olarak boşa harcanmaktadır.
Üç Sigma seviyesinde kaynak israf oranı %25 dolaylarına düşerken, Altı Sigma seviyesinde %10'un altına inmektedir. Her sigma seviyesi arttırmak demek, işletme karlılığında %10-5 artış anlamına gelmektedir.
Altı Sigma metodolojisinin temel adımları;
Ölçüm ve Tanımlama Aşaması -  Mevcut süreç doğru ölçülüyor mu? Ölçülüyorsa yeterliliği nedir?
Analiz Aşaması - Hatalar nerede ve ne zaman oluşur?
İyileştirme Aşaması - Süreç yeterliliği nasıl Altı Sigma olabilir? Önemli az etmenler nelerdir?
Kontrol Aşaması - Kazancın sürekli olması için nasıl bir kontrol sağlanmalıdır?
Herhangi bir şeyi iyileştirmek için, önce ölçebiliyor olmanız gerekir. Ölçemediğiniz hiç bir sorununuzu iyileştiremezsiniz. Oysaki, ölçmeden, analiz etmeden yapacağımız iyileştirmeler, problemlerin kök nedenini giderici iyileştirmeden çok, yangın söndürme davranışlarıdır. Yangın söndürüldükten bir müddet sonra  aynı problem, çok daha rahatsız edici boyutlarda yeniden ortaya çıkabilmektedir.Sigma ölçümünü ve bu yöntemin bazı araçlarını kullanan firmaları, tam anlamıyla birer Altı Sigma organizasyonu olarak tanımlamak doğru olmamaktadır. Bir firma yalnızca bazı Altı Sigma tekniklerini kullandığı için bir "Altı Sigma organizasyonu" haline gelmez ve bu isim ile adlandırmamalıdır. Altı Sigma'yı tam anlamıyla uygulayabilme için şirket kültürünün değişmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda kapalı çevrimin uygulanıyor olması çok önemlidir. Bu çalışmalarda gelişmeler takip edilmeli ve aksaklıklar giderilmelidir. Ancak Altı Sigma'nın tüm gereklerini yerine getiren firmalar kendilerini Altı Sigma organizasyonu olarak tanımlayabilirler.

1.4.Altı Sigma Yöntemi
Altı Sigma yöntemi, müşteri memnuniyetini arttırmak, hataların önüne geçmek azaltmak için bir işletme felsefesi oluşturmaktadır. Bu yöntemin amacı, en yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, bir işin doğru zamanda ve bir seferde yapılması sayesinde işletme giderlerini azaltmaktır. Ayrıca yöntem, istatistiksel bir yol izleyerek, yapılan işlerdeki gelişmeleri karşılaştırmayı kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, bu sistemi benimsemiş firmalar sürekli olarak hataları azaltmaya ve ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu açıdan Altı Sigma yöntemi bir iş geliştirme aracı ve yeni bir firma kültürü olarak düşünülebilir.

Günümüzde bir çok firma ve kuruluş ortalama 3 sigma seviyesinde çalışmaktadır. Bu değer Altı Sigma'ya çevrildiğinde kabaca milyonda 67.000 hataya denk gelmekte Ortalama 4 sigma seviyesinde olan üreticiler için durum, ortalama 2 sigma seviyesi olan hizmet sektöründen daha iyidir.
3 sigma seviyesinde yapılan işin kalitesi ile 6 sigma seviyesinde yapılan işin kalitesi karşılaştırıldığında iki seviye arasındaki farklar çeşitli örneklerle tablo 1.2'de gösterilmektedir.

Tablo 1.2    3 sigma ile 6 sigma'nın karşılaştırılması

3 Sigma
6 Sigma
Doktor veya hemşire tarafından elden düşürülen yeni doğmuş bebek sayısı: 40,500 bebek/l sene
Doktor veya hemşire tarafından elden düşürülen yeni doğmuş bebek sayısı: 3 bebek/100 sene
Şebekeye sağlıksız içme suyu pompalanma süresi: 2 saat/1 ay
Şebekeye sağlıksız içme suyu pompalanma süresi: 1sn/6 sene
Telefon veya televizyon sinyali kesintisi süresi: 27 dakika/1 hafta
Telefon veya televizyon sinyali kesintisi süresi: 6 saniye/100 sene
Hatalı ameliyat sayısı: 1350/1 hafta
Hatalı ameliyat sayısı: 1/20 yıl

 Kaynak : Pande, Peter,  a.g.e. s. 11
Tablo 2.2'de görüldüğü gibi iki farklı sigma seviyesi karşılaştırıldığında, 6 sigma seviyesinde yapılan işlerde iyileşmenin arttığı ve hata miktarlarının ciddi düzeyde azaldığı görülmektedir.

Altı Sigma yöntemi, firma içindeki hiyerarşik yapı göz önünde bulundurularak yukarıdan aşağıya doğru yayılır. Firma yöneticisi, orta kademe yöneticilerine orta kademe yöneticileri de altında çalışanlara proje için gerekli çalışmaların talimatlarını verir. Firma yöneticisi her proje için bir şampiyon belirler. Şampiyonlar, proje için gerekli kaynakları bulmak ve engelleri kaldırmak ile yükümlüdürler. Her proje, konusunda uzman kara kuşak kişiler tarafından yönetilir. Takım üyeleri, Altı Sigma eğitimi almış kişilerden veya yeşil kuşak sahibi kişilerden oluşur ve takım üyeleri tüm zamanlarını projeye ayırmak zorunda değildir.

1.5.Altı  Sigma  Süreci
Altı Sigma’ da müşteri tatmini ile ilgili olan ve şirketin bilanço rakamlarını doğrudan etkileyen faaliyetler “temel süreçler” olarak adlandırılmaktadır. Temel süreçler işletmenin asıl faaliyetlerinin olduğu yerlerdir. Örneğin bir silah fabrikası için temel süreç her bir silah modelinin geliştirilmesi, imali ve satışı için gerekli tüm faaliyetlerdir.

Altı Sigma yönteminde sürecin farklı bölümlerinde çalışanlardan oluşan 3 ile 10 kişilik gruplar bulunmaktadır. Bunlar kara kuşak veya yeşil kuşak önderliğinde sorunu ortaya koymak ve çözmek için bir araya gelirler ve Altı Sigma sürecini başlatırlar. Sorunun tanımlanmasından sorunun çözümüne kadar birçok faaliyeti birlikte gerçekleştirirler. Bu sürece DMAIC adı verilir,

Altı Sigma yöntemi, beş aşamadan oluşan kapalı çevrimi, DMAIC'i meydana getirmektedir:
- Tanımlama : İstenilen gelişmeler, süreç, uygulama alanı gibi projeden beklenen faydalar tanımlanır. Bir proje için, maliyetlerde tasarruf, müşteri memnuniyeti ve kaliteli üretim önemlidir.
- Ölçme : Bir başlangıç noktası tespit edilmeden yapılan çalışmaların neticelerini değerlendirilemez. Bundan dolayı, hataları veya müşteri şikayetlerini sayarak mevcut durumun şekli ortaya konur.
- Analiz etme : Toplanan veriler analiz edilerek hataya sebep olan  nedenler araştırılır.
-  Geliştirme : Sorun için kalıcı bir çözüm bulunarak süreç geliştirilir.
- Kontrol etme : Sorun giderildikten sonra doğru prosedürler yazılarak proje kapatılır.

Ölçme, hedef belirleme ve şirket kültürünü değiştirme, Altı Sigma'yı uygulamak için gerekli araçlardır. Fakat bu yöntemin başarıya ulaşmasının sırrı, öncelikle sistemin esnek bir yapıya sahip olması ve her firmaya ve sürece farklı olarak uygulanmasıdır. DMAIC sürecinin en önemli faydaları aşağıda 7 madde halinde özetlenmiştir:
1.Sorunun ölçülmesi: Sorun, tahmin yöntemi ile değil, toplanan veriler doğrultusunda belirlenen gerçekler doğrultusunda ortaya konulmaktadır.
2.Müşteri odaklılık: Süreç içindeki maliyetler düşürülmek istense bile dış müşteriler firma için çok önemlidir.
3.Ana sebebin tanımlanması: Soruna sebep olan hataların ve olayların gerçekler doğrultusunda ispat edilmesi gereklidir.
4. Eski alışkanlıkların sona erdirilmesi: Eski yöntemlerde olduğu gibi hatalı kısmın düzeltilmesi yerine, tüm süreç gözden geçirilmekte ve düzeltilmektedir.
5. Risk yönetimi: Altı Sigma yönteminde sonuçların test edilmesi ve iyileştirilmesi esastır.
6. Sonuçların ölçülmesi: Faaliyetlerin gerçek yansımaları takip edilir ve ölçülerek iyileştirme öncesi ve sonrası sağlanan fayda ortaya konur.
7. Sürekli değişiklik: Yapılan değişikliklerin işe yaramaması halinde, derhal yeni değişiklikler uygulamaya konur.
Altı Sigma yönteminin uygulanabildiği konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
·         Maliyetlerin düşürülmesi
·         Verimliliğin arttırılması
·         Pazar payının arttırılması
·         Hataların azaltılması
·         Firma kültürünün değişimi
·         Üretimin ve hizmetin iyileştirilmesi
Bu yöntemi kullanan firmalar sadece en kaliteli ürünü üretmekle kalmaz, sistemin en etkin şekilde çalışmasını da sağlarlar. Bu sistemin içine satın alma, üretim, müşteri hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetler de dahildir.
Satın alma, müşteri hizmetleri gibi üretim dışı süreçlerde ise hedef, bir iş için harcanan zamanı azaltmak, müşteriye en kısa sürede cevap verebilmek ve gerekli malzemeyi kısa sürede ve eksiksiz olarak sağlamaktır.
İşletme içinde Altı Sigma yöntemi, stratejik planlamadan, operasyonlar ve müşteri hizmetlerine kadar birçok farklı faaliyet alanında uygulanabilir. Ayrıca tüm işletme için uygulanabileceği gibi sadece bölümler dahilinde de çalışmalar yapmak mümkün olmaktadır.
1.6.Altı Sigma’da  Kapalı Çevrim
Altı Sigma için insanlar ve onların bilgileri kuşkusuz çok önemlidir. Bilgi olmadığı sürece yapmış olduğumuz çalışmanın bir sonuca varması imkansızdır. En önemli zaaflarımızdan bir tanesi ne bilmediğimizi bilmememizdir. Neyi bilmediğimizi bilmiyorsak, herhangi bir çaba göstermemiz de gereksizdir. Tüm kapıları açacak, dönüşüm yaptıracak ve gelişmemizi sağlayacak olan anahtar kelime "bilgi"dir.
Altı sigma yöntemi bir kapalı çevrim sistemi yaratmayı amaçlar. Bu da  kendi kendini kontrol anlamına gelmektedir. Aşağıdaki şekilde bir firmanın y ve akış diyagramı gösterilmektedir. En sol tarafta organizasyonun veya firmanın girdileri verilmektedir. Ortadaki bölümde organizasyon ve süreç gösterilmekte, en sağda ise firmanın çıktıları belirtilmektedir. Bu sistemi matematiksel olarak tanımlayacak olursak X'leri ve Y'leri kullanmamız gerekir. X'ler girdileri, akış diyagramındaki değişkenle çeşitlilikleri; Y'ler ise yapılan işin değerlendirmesini göstermektedir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde ise Y = f(X) olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan, "değişiklikler ve çeşitlilik çıktılarımızı etkilemektedir." sonucuna varabiliriz.

Şekil 2.1 Organizasyon/Süreç
 Kaynak : Pande, Peter. a.g.e.,s. 2
Kapalı bir sistem oluşturmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. X'ler değişkenler ile çeşitliliğin, sonuç veya Y üzerinde çok fazla etkisi bulunmaktadır.
Altı Sigma uygulayan firmalarda X ve Y'ler çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
 X'in anlamı
- Stratejik amaca ulaşmak için gerekli hareketler
- Yapılan işin kalitesi
- Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler
- Süreç değişkenleri
- Süreç için gerekli girdilerin kalitesi      
Y'nin anlamı
- Stratejik amaç
- Müşteri istekleri
- Karlılık
- Müşteri memnuniyeti
- Genel işin performansı
1.7. Altı Sigma Yöntemi'nde Eğitim
Firma içinde yapılan bir işin başarısı, çalışanların kabiliyetleri ve almış oldukları eğitimler doğrultusunda artmakta veya azalmaktadır. Bu sebeple eğitim Altı Sigma yönteminde çok önemlidir.
Altı Sigma yöntemi kendi içinde üç farklı seviyeyi içermektedir. En üst seviyede usta siyah kuşak sahipleri, altında siyah kuşak ve yeşil kuşak sahipleri bulunmaktadır. Yaptıkları işler farklı olduğundan her seviye için farklı eğitimler verilmektedir. Altı Sigma çalışmasına başlamadan önce her üç seviyenin de eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu, proje ile çalışan kişilerin bir sorunla karşılaşmaları durumunda sorunları ortadan kaldırabilecek kişilerin bilinmesi açısından önemlidir. Her seviyede, istatistik, sorun çözümü ve yönetim konularında gerekli eğitimler verilmektedir. Doğal olarak, yeşil kuşak sahibi kişiler ile siyah kuşak, siyah kuşak ile usta siyah kuşaklara arasında eğitim farklılıkları vardır. Fakat, temel eğitimler her üç bölüme de verilmektedir.
Usta kara kuşaklar, ileri istatistik ve Altı Sigma teknikleri eğitimi alırlar. Zaman içinde bu kişiler diğer seviyedeki kişilerin eğitiminde de görevlendirilirler.
Kara kuşak sahipleri, dört hafta boyunca istatistik ve yönetim derslerinden oluşan eğitimden geçerler. Dört haftalık bu eğitim, birbiri peşi sıra yapılmaz. Her bir haftalık eğitimden sonra 3 hafta süre ile bir proje üzerinde çalışılır ve bu süreç dört ay boyunca devam eder.
Yeşil kuşak ise, bir haftalık istatistik, sorun çözümü ve yönetim temel eğitimi sürecinden sonra bir projeye liderlik edilmesini öngörür.
1.8. Altı  Sigma da Roller ve Sorumluluklar
Altı Sigma’nın başarısı herkesin oynayacağı rolün çok iyi belirlenmesine bağlıdır.Bu nedenle Altı sigma organizasyonlarında tüm çalışanlara aldıkları eğitimlere göre unvanlar, yetki ve sorumluluklar verilir.Bu unvanlar Altı Sigma’nın uygulandığı organizasyonların yapısı , uygulamanın kapsamı ve projelerin türüne bağlı olarak değişebilir. Bu rollerin bir kısmı Uzakdoğu savaş tekniği olan karateden gelmektedir.
Üst Kalite Konseyi   
Altı Sigma’da projeler organizasyonun orta kademesinde bulunan Kara kuşaklar tarafından yürütülür. Fakat üst yönetim bu projeleri yeteri kadar desteklemez ise hiçbir sonuç elde edilemez.
Bu nedenle  büyük çaplı işletmelerde bir üst kalite konseyi oluşturulur.bu konseyin görevleri şöyle sıralanmaktadır.
 • Altı Sigma  uygulamalarının kapsamını belirlemek,
 • Altı Sigma Organizasyonunu ve bu organizasyonda yer alan kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 • Altı Sigma uygulamalarının kapsamını değişen koşullara göre genişletmek,
 • Altı Sigma projeleri için gerekli kaynakları sağlamak, proje takımlarının karşılaştığı büyük problemleri çözümlemek,
 • Altı Sigma projelerini takip etmek ve gerekli durularda müdahalelerde bulunmak,
 • Elde edilen olumlu sonuçlar ve iyi uygulamaların tüm şirkette uygulanmasını sağlamak,
şeklinde özetlenebilir.
Yönetim   Temsilcisi
Altı Sigma organizasyonu üst yönetimden etkili bir lider tarafından yönetilmelidir. Yönetim temsilcisi üst yönetim adına karar verebilmektedir. Uygulamada çıkan sorunlara anında müdahale edilebilir.  Temsilsinin başlıca görevleri;
 • Altı Sigma eğitim planlarını hazırlamak ve eğitimin plana uygun olarak devamını sağlamak,
 • Gerektiğinde Altı Sigma konusunda  eğitim kuruluşları, danışmanlık şirketleri ve diğer  ilgili kuruluşlardan yardım  almak,
 • Altı Sigma konusunda yardım isteyen kuruluşları  yanıtlamak,
 • Proje seçimi ve takımların oluşturulmasında kalite şampiyonlarına yardımcı olmak,
 • Belirlenen projeleri ve bu projeler için oluşturulan takımları onaylamak,
 • Takımların ihtiyaçlarını değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi dahilinde olanları tedarik etmek, yetkisini aşanları üst kalite konseyine teklif etmek,
 • Kalite şampiyonlarına her konuda destek olmak,
 • Tüm iyileştirme projelerini takip etmek ve elde edilen sonuçları üst kalite konseyine sunmak ,
şeklinde özetlenebilir.
Kalite Şampiyonu
İyileştirme projelerini üst kalite konseyi adına gözlemleyen kişilerdir. Altı Sigma takımlarını, toplam kalite yönetiminin çemberlerinden ayıran temel fak da buradır. Kalite çemberlerinde iyileştirme konularının seçimi ve projelerinin yönetilmesi tamamen çember üyelerinin sorumluluğundadır. Altı Sigma’ da ise yönlendirmeler söz konusudur. Bu yönlendirmeler takımların insiyatiflerine ve yaratıcılıklarına zarar vermemeli  fakat işletme amaçlarına doğrudan katkı sağlamayan projelerle zaman harcamalarını önlemelidir.
Kalite şampiyonunun başlıca görevleri;
 • iyileştirme projelerinin işletme amaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak
 • iyileştirme takımlarının kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine bildirmek
 • iyileştirme takımları arasında koordineyi sağlamak
 • hızını yitiren çalışmalara müdahale etmek
 • gerektiğinde kapsam değişikliği veya yeni personel görevlendirilmesi gibi tedbirler almak
 • iyileştirme projelerinin tamamlanma sürelerini belirlemek
 • iyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişikliklerini onaylamak
şeklinde özetlenebilir.
Uzman Kara Kuşak
Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip olan uzmandır. Uzman kara kuşağın başlıca görevleri şunlardır;
 • İyileştirme takımlarına özellikle istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı ile ilgili her konuda teknik destek sağlamak
 • Kalite şampiyonlarına projelerinin tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • İyileştirme projelerinden elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirmek ve özetlemek
 • Altı Sigma konusunda eğitim vermek
 • Çalışanları bilgilendirmek ve Altı Sigmanın organizasyon içerisinde benimsenmesini sağlamaktır.
Kara Kuşak
İyileştirme takımın lideridir. İyileştirme projelerinin seçimi, devam ettirilmesi ve proje sonuçlarından birinci derecede sorumludur. Kara kuşak görevini yürüten kişi gerçek görevini proje tamamlanıncaya kadar başka birine devreder. Proje bitiminde aynı göreve devam edebilir veya daha üst bir göreve terfi edebilir. Kara kuşaklar, Altı Sigma araçlarını etkin biçimde kullanarak işletme sorunlarını hızlı ve kalıcı çözebilecek donanımda olmalıdırlar. Bunun için kara kuşaklar, uzman kara kuşak yada dış eğitim kuruluşları tarafından ortalama dört ay süreyle eğitime tabi tutulurlar.
Kara kuşakların başlıca görevleri; 
·   iyileştirme projesini belirleyerek kalite şampiyonuna teklif etmek
·   iyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişikliklerini kalite şampiyonuna teklif etmek
·   takım üyelerini belirlemek yada belirlenmesinde kalite şampiyonuna yardımcı olmak
·   takım üyeleri arasında görev dağılımını yapmak
·   iyileştirme projesini yönetmek ve projenin zamanında bitmesini sağlamak
·   bilgi ve kaynak ihtiyacını belirlemek  ve bu talepleri kalite şampiyonuna bildirmek
·   takım üyelerine Altı Sigma araçlarının kullanımını ve proje görevlerinin yerine getirilmesi sırasında teknik destek sağlamak,
şeklinde özetlenebilir.
Yeşil Kuşak
İyileştirme takımı üyelerine verilen isimdir. Yeşil kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri ve bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri yapabilecek durumda olmaları gerekir. Bu sebeple yeşil kuşaklar proje takımları belirlendikten sonra iki hafta eğitim görürler.
Yeşil kuşak sahiplerine göre teknik ve istatistik yöntemler konusunda daha çok bilgisi olan ve bir projeye yöneticilik yapabilecek kişilerdir. Bu görevi üstlenmiş kişiler tüm zamanlarında kritik değişiklik fırsatlarını ortaya çıkartmak ve bu değişikler ile sonuca ulaşmak için çalışırlar. Takımların başarıya ulaşmasında çok büyük rolleri vardır.
Usta Siyah Kuşak sahipleri
Tüm zamanlarını Altı Sigma yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması ile geçiren kişilerdir. Altı sigma faaliyetlerinin koordinasyonundan ve projelerin başarıya ulaşmasından sorumlu kişilerdir. Siyah kuşak sahibi kişilere yol gösterici olurlar. Aynı zamanda Usta Siyah kuşak sahipleri Siyah kuşak adaylarına Altı Sigma eğitimi verirler.
Şampiyonlar
Orta kademe ve üst kademe yöneticileri arasından seçilirler. Yürütülen projedeki ihtiyaçların karşılanmasında ve engellerin kaldırılmasında görev alırlar. Şampiyonlar vakitlerinin ve enerjilerinin tamamını projeye ayırmazlar ancak projenin bitirilmesi için ellerinden gelenin en fazlasını yapmaları beklenmektedir.
Ekip Üyeleri
Yeşil ve siyah kuşak projelerinde görev alırlar. Projenin hedefine ulaşabilmesi için kendi sorumluluk alanları dahilinde projeye destek olurlar. Ekip üyelerinden, proje sonuçlandıktan sonra, Altı Sigma araçlarını normal işlerinin bir parçası olarak kullanmaya devam etmeleri istenir.
1.9. Altı Sigma'nın Faydaları
Uygulaması oldukça zor olan bir sistemin uluslararası firmalar çapında kabul görmesinin sebepleri araştırıldığında, ilk fark edilen konu, bu sistemin firmalara sağladığı faydaların ilk yatırım maliyetinin çok üzerinde olmasıdır. Küreselleşen dünya şartlarında ürünü ve/veya hizmeti en hızlı, en ucuz ve müşteri isteklerini en iyi karşılayacak şekilde sunabilen firmalar hayatta kalacaktır. Bu nedenle, firmalar maliyetlerini düşürmek zorundadır. Maliyetleri azaltmak için çalışanları işten çıkartmak ise doğru bir çözüm değildir. En iyi çözüm firmanın işleyişini yeniden yapılandırmak ve verimliliği arttırmaktır. Doğru yapılandırma sonucunda, belirli bir işi yapmak için gerekli insan sayısı kendiliğinden azalacaktır.
Altı Sigma yöntemi, oluşturduğu "kapalı çevrim" sayesinde sürekli olarak daha iyi olmayı hedefleyen bir temel oluşturmakta ve bu kültürü firma içinde yapılandırmaktadır.
Boyutları ne olursa olsun, bir firmanın çalışanlarının tamamının aynı performansa sahip olması oldukça zordur. Her bölümün ve çalışanlarının kendi hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için geliştirdikleri kendi yöntemleri vardır. Altı Sigma yöntemi, performans açısından herkesin hayal edebileceği mükemmel noktaya yaklaşmayı hedeflemektedir. Bu durumda müşteri isteklerini anlayabilen firma çalışanları için "kusursuz" bir çalışma sergilemek zor olmamaktadır.
Müşteri odaklı firma olabilmek, Altı Sigma yönteminin kalbini oluşturmaktadır. Müşteri isteklerini anlayabilmek ve bu istekleri karlı olarak karşılayabilmek çok önemlidir.Kullanılan araçlar ve fikirler sayesinde sadece firmanın performansı değil, gelişimi de hızla artmaktadır.
1.10. Altı Sigma'nın Hizmet Organizasyonlarında Uygulanması
Altı Sigma yöntemi uygulamada üretim ve hizmet sektörleri diye ikiye ayrılmamaktadır. Bu yöntem her iki alanda da uygulanabilmektedir. Fakat, üretim ve hizmet sektörleri birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Üretim sektöründe üretim adetleri, verimlilik, teknik özellikler, hatalar, hataların nedenleri, değişiklikler; hizmet sektöründe ise finansal sonuçlar, cevap verme süresi, hizmetin hızı ve müşteri memnuniyeti ölçülmektedir. Her iki sektörde ortak teknikler kullanıldığı gibi tamamen farklı teknikler de kullanılabilmektedir.
Hizmet sektöründe çalışan insanların iş akışlarını fark etmeleri çok kolay olmamaktadır. Bunun sebebi, işlerin çok içice geçmiş olmasıdır. Firma içinde yapılan işler belli bir prosedüre göre yapılmaktadır.
Önemli olan bu prosedürlerin Altı Sigma tarafından nasıl geliştirileceğidir. Prosedür ve iş akışlarını geliştirmek ve üretim akışında değişiklik yapmak, elde edilecek sonuçlar ileride ciddi sıkıntılara yol açabileceğinden, daha fazla dikkat gerektirmektedir.
Hizmet süreçlerinde ise üretime göre daha fazla düzeltilecek faaliyet bulunmaktadır. Üretimden farklı olarak, basit prosedürler ve özellikle insanların alışkanlıklarına yönelik olan süreçler daha hızlı değiştirilebilmektedir. Hizmete yönelik yapılan Altı Sigma çalışmalarında en zor konu ise gerekli verilere ulaşmak ve bunları bir araya getirmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder